• Anonyme
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

  Cøùcøù !!

  Ptiit +5 Pøùя Tøii Càя Tøñ Bløg Est Vяàiimeñt Biieñ =)
  Je Vøùlàiit Te Diiяe Aùssi Qùe Je T'àiime Sùpeя Mégà Føяt à Là Føølliiie
  & Qùe Je Tiieñt Beàùcøùp à Tøii <3
  B'zøøx Je T'àiime Biieñ Plùs Qùe Tù Peñce
  J'te L'diiяàiit Jàmàiis Assez Mà Ziiñà D'møñ Bøøm-Bøøm !!

  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

  I Løve Ü Ich Liiebe Diich

  Te Qùiirø Tii Amø

  Je T'àiime

  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒